Beleidsplan Stichting Festung Walcheren

Inhoudsopgave

Voorwoord 

1.Inleiding 

2 Missie en ambitie

3 Kernprincipes van de Stichting 

4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting 

5 Werving en beheer van gelden 

6 Vermogen van de Stichting 

7 Bestedingsbeleid 

8 Beloningsbeleid 

9 Beschrijving administratieve organisatie 

10 Publicatie 

11 Bestuursleden 

Voorwoord

U leest het beleidsplan van de Stichting Festung Walcheren.

Dit beleidsplan is opgesteld om zowel voor onszelf een gefundeerde basis voor het functioneren van de stichting te creëren, als wel inzicht voor anderen te bieden in onze werkwijze en onze doelen.

Dit beleidsplan geeft u onder andere inzicht in:

 • onze missie en visie
 • onze kernprincipes
 • onze werkzaamheden en plannen voor de toekomst
 • hoe wij geld werven, geld beheren en geld uitgeven
 • het functioneren van ons bestuur (van te allen tijde minimaal drie bestuursleden).

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van vijf jaren, te starten per november 2018 tot januari 2023. Wij gaan direct in aanvang (2018) voor een beschikking van de belastingdienst om een Algemeen Nut Beogende Instelling te worden. Dit beleidsplan zal op de website van de Stichting gepubliceerd worden ter inzage voor ieder.

Namens het bestuur van Stichting Festung Walcheren

stichting Festung Walcheren

RSIN 859120958

KvK 72472170

Geertruidahof 6

4451 RR Heinkenszand

1.Inleiding

Ontstaan van de stichting

De Stichting Festung Walcheren is ontstaan vanuit de interesse en initiatief van de leden (van deze stichting) voor de geschiedenis van met name de tweede wereld oorlog. Alle leden van het bestuur zijn reeds van kinds af aan bevlogen over alles dat met de tweede wereld oorlog te maken heeft. Vele bunkers werden bezocht, belezen en onderzocht. Deze tomeloze interesse van kinds af aan leidde tot een schat aan kennis en kunde over de tweede wereld oorlog, bunkers en diens geschiedenis.

Deze kennis van de historie mag niet verloren gaan en dient te worden gedeeld met nieuwe generaties.

Een onbetaalbare verzameling van stukken uit de periode 1940-1945 is overgegaan van de bestuursleden van de stichting naar het vermogen van de stichting, om de geschiedenis levend te houden en levend te kunnen doorgeven.

Toen eindelijk de mogelijkheid zich voordeed om een bunker te herstellen naar de oorspronkelijke staat en zo een museum functie te geven, werd de stichting aangewend om daadwerkelijk doelen te behalen.

Nu de stichting nog maar jong is, zijn de doelstellingen, de missie en de ambitie groot.

Statuten en cijfers moeten in grote maten nog vorm krijgen.

2 Missie en ambitie

De Stichting Festung Walcheren heeft als missie om de geschiedenis van de tweede wereldoorlog door te geven aan nieuwe generaties en oudere generaties een moment van herkenning en verleden te geven.

Door middel van het herstellen van een oude bunker (en wellicht in de toekomst meerdere bunkers) en deze open te stellen voor publiek, kan de aanwezige kennis van de oorlogshistorie verteld worden in woord en beeld.

Over woord en beeld gesproken; door middel van een geschreven brochure en wie weet in de toekomst een geschreven boek, hopen de leden dat hun kennis bewaard blijft. Tevens kan de website (www.festungwalcheren.nl) dienen om de kennis te delen en te bewaren.

Met het verzamelen van subsidies en donaties kan de stichting mogelijkheden creeren om meer kennis van de historie te delen en wellicht verder te reiken.

Hierbij worden alle beschikbare financiële middelen zo gunstig mogelijk ingezet, ten behoeve van onze doelstelling(en).

Via onze bestaande netwerken en middels nieuw te creëren netwerken verspreiden wij onze missie en betrekken we zoveel mogelijk mensen in onze plannen.

Ons ideaal is dat over enkele decennia onze kennis over de tweede wereldoorlog nog steeds besproken wordt en deze oorlog nooit vergeten wordt. Ons ideaal is een samenleving waarin de strijd die gevoerd is voor onze vrijheid nooit als vanzelfsprekend wordt beschouwd en altijd gerespecteerd zal blijven én nooit zal worden vergeten.

3. Kernprincipes van de stichting

 • De doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
  • het behoud van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het restaureren en/of schoonmaken en houden van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het exploiteren van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het verzamelen van informatie over erfgoed uit de tweede wereldoorlog en het geven van informatie over dit onderwerp aan belangstellenden
  • het in overleg treden met overheden en particulieren tot behoud van het bestaande erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Afwezigheid van winstoogmerk
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met activiteiten behaalde opbrengsten binnen redelijke termijn weer ten goede laat komen aan haar doelstelling.

4. Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

   • restaureren en/of schoonmaken en houden van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
   • het exploiteren van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
   • het verzamelen van informatie over erfgoed uit de tweede wereldoorlog en het geven van informatie over dit onderwerp aan belangstellenden
   • het in overleg treden met overheden en particulieren tot behoud van het bestaande erfgoed uit de tweede wereldoorlog
   • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
   • realiseren van op de doelgroepen gerichte communicatie
   • realiseren van open dagen
   • realiseren van bezichtigen op afspraak (denk aan scholen e.d.)
   • realiseren van publicatie en voorlichtingsmateriaal
   • realiseren en onderhouden van informatieve website

5. Werving en beheer van gelden

De werving van gelden bestaat uit donaties, erven, subsidies en andere verkrijgingen en baten. Voor (actieve en passieve) werving worden gebruikelijke kanalen als social media, website en netwerken gebruikt.

Het beheer van de inkomsten van de stichting vindt als volgt plaats:

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal, zo direct mogelijk, besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging).

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als boekhoud-, bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

De bestuurders ontvangen geen beloning, en geen bovenmatige onkostenvergoeding voor hun diensten.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Als rentebaten wordt verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen, ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Onder de beheerkosten vallen:

-Beheer en onderhoud van de website van de stichting

-Beheer van de administratie (boekhoudkosten, accountantkosten, bankkosten,

kamer van koophandelkosten, overige administratiekosten, advieskosten)

Globale indicatie van de (basis)beheerkosten op jaarbasis:

Beheer en onderhoud van de website

– Domeinkosten

– Onderhoudskosten (updates, SEO etc.)

Beheer van de administratie

– Inschrijving Kamer van Koophandel

– Telefoonkosten

– Papier, printerinkt

– Postzegels

– Bankkosten (boekinsgkosten, aanhouden rekening etc.)

– Boekhouder (advies en ondersteuning, opmaak jaarrekening etc.)

Overige:

– Reiskosten

Altijd zullen de uitgaven redelijk zijn en niet buitensporig. De uitgaven worden te allen tijde verantwoord in de administratie van de stichting, welke jaarlijks via de website openbaar gemaakt wordt.

6. Vermogen van de Stichting

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

7. Bestedingsbeleid

Alle bestedingen worden door het volledige bestuur genomen en ondersteund, en alle bestedingen zullen voor minstens 90% het algemeen belang dienen.

De Stichting is van plan de te verkrijgen inkomsten conform de doelstelling in ieder geval aan de bij aanvang van dit beleidsplan besloten volgende projecten te besteden:

 • restaureren van de R630 bunker

7. Beschikken over het vermogen van de stichting

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

8. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

9. Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door H. Dijkhuizen, penningmeester. De administratie wordt waar nodig ondersteund door een boekhouder (advies en controle). In de administratie wordt blijk gegeven van:

 • de aan de beleidsbepalers toegekomen onkostenvergoedingen
 • de kosten van beheer van de Stichting
 • de andere uitgaven van de Stichting
 • de aard en de omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Vanuit de boeken worden jaarstukken opgesteld, bestaande uit een winst-verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van lasten en baten over het afgelopen boekjaar. Het bestuur bekijkt en controleert de stukken en na goedkeuring wordt een overzicht gepubliceerd op de website www.festungwalcheren.nl.

De Stichting heeft de volgende bankrekening op naam: NL 67 RBRB 8818 6204 52

10. Publicatie

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van de jaarrekening op de website www.festungwalcheren.nl . Ook het beleidsplan wordt op deze site gepubliceerd.

 

11. Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat te allen tijde uit minimaal drie personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen

P.A.P. Sloot, voorzitter

J. Beenhouwer, secretaris

H. Dijkhuizen, penningmeester

laatste update: december 2023